Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare Northmill Bank AB (Credway)
Organisationsnummer 556709-4866
Adress Regeringsgatan 20
111 53 Stockholm
Telefon 08-363 773
Webbadress www.credway.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Revolverande kontokredit.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta belopp är det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

1 000 kr – 30 000 kr

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvist inom kreditutrymmet och är tillgänglig omgående efter godkänt beslut.
Kreditavtalets löptid Kreditavtalet gäller tills vidare.
Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Kredittagaren kan valfritt återbetala önskat månadsbelopp, dock inte under nedan exempel på lägsta belopp att betala vid visst utnyttjat kreditbelopp:

Kreditbelopp: Lägst att betala per månad
0 - 5 000 kr 250 kr
5 001 kr - 10 000 kr 500 kr
10 001 kr - 15 000 kr 750 kr
15 001 kr - 20 000 kr 1 000 kr
20 001 kr - 25 000 kr 1 250 kr
25 001 kr - 30 000 kr 1 500 kr

Vid kreditsaldo under 250 kr, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Det totala belopp och lägsta belopp som ska betalas framgår av månadsavin/ fakturan. Exempel vid delbetalning under 1 år och totalt belopp att återbetala:

- Kredit på 5 000 kr: 5 732 kr (477 kr/mån)
- Kredit på 10 000 kr: 11 464 kr (956 kr/mån)
- Kredit på 15 000 kr: 17 195 kr (1433 kr/mån)
- Kredit på 20 000 kr: 22 927 kr (1910 kr/mån)
- Kredit på 25 000 kr: 28 659 kr (2389 kr/mån)
- Kredit på 30 000 kr: 34 391 kr (2866 kr/mån)

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Aktuell räntesats f n 26 %

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta för samtliga lånebelopp är: 29,33 %.

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst Nej.
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post, brev, Mina sidor, SMS eller via hemsidan www.credway.se, förutom vid ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske vid nästa avisering.
Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till full betalning sker är 30 % per år. Förseningsavgift på 190 kr. Påminnelseavgift på 60 kr.

I förekommande fall tillkommer lagstadgade inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.
Förtidsåterbetalning Kredittagaren har rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnader utöver upplupen ränta för utnyttjad kredit.
Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och avgiftsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran avgiftsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.
Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Credway kundtjänst på telefon 08-363 773, via Mina sidor eller via mailadress kundtjanst@credway.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Kreditgivare

Northmill Bank AB (Credway) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556709-4866 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 044012.

Tillsynsmyndighet(er)

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Kreditgivaren vid åberopande av ångerrätten.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol. Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.
Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med kundens samtycke har Northmill (Credway) för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. www.credway.se finns det en beskrivning av klagomålshanteringen. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 S
tockholm

Läs tidigare SECCI-blankett här

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...