Allmänna villkor Kontokredit

NORTHMILL BANK AB (CREDWAY), ORG.NR. 556709-4866
2019-09-21

1. Definitioner/ Parter

Kreditgivare: Northmill Bank AB (CREDWAY), org. nr 556709-4866.
Kredittagare/Kontohavare: Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.
Kredit: Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme.
Kreditutrymme: Det belopp som står till Kredittagarens förfogande.
Kreditgräns: Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.
Kreditavtal: Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor Kontokredit.
Mina Sidor: Kredittagarens personliga inloggningssida på www.credway.se där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten.

2. Allmänt

Kreditgivaren är ett svenskt bankaktiebolag med organisationsnummer 556709-4866 och med Northmill Bank AB/Credway, Färögatan 33, 164 51 Kista som registrerad adress. Kreditgivarens huvudsakliga verksamhet är att lämna krediter till konsumenter. Kreditgivaren har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att bedriva bankrörelse och är registrerat som anknuten försäkringsförmedlare enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Kreditgivaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och dess marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, Mina Sidor eller genom www.credway.se. Meddelanden och information via e-post, sms eller Mina Sidor anses ha kommit Kredittagaren tillhanda vid avsändandet och via brev senast 7 dagar efter avsändandet. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.credway.se, Mina Sidor samt genom Kreditgivarens kundtjänst.

3. Ansökan om Kredit

Kredittagaren måste vara myndig, ha svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via www.credway.se. Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kredit än det belopp som Kredittagaren ansökt om.

4. Kredit och Kreditgräns

Beviljad Kredit är en s.k. revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att tills vidare fritt utnyttja ett kreditutrymme om högst 30 000 kronor. Kreditgränsen är lägst 1 000 kr och högst 30 000 kr. Beviljad Kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning. När Kredittagaren begär ett uttag d. v.s. att ett belopp inom Kreditutrymmet uttages, eller utnyttjas genom överföring till kunds föranmälda bankkonto, minskar Kreditutrymmet med motsvarande belopp. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar Krediten med ett belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill.

5. Återbetalning och delbetalning

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro enligt punkt 10 nedan. Kreditgivaren skickar ut en månadsavi/faktura varje månad per e-post, utom i de fall Kredittagaren valt att få månadsavin/fakturan per post. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Mina sidor. Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv betalning av lägsta beloppet eller ett högre belopp. Exempel på lägsta belopp att betala vid visst utnyttjat kreditbelopp:

Kreditbelopp

Lägst att betala/ månad

0 kr – 5 000 kr

250 kr

5 001 kr – 10 000 kr

500 kr

10 001 – 15 000 kr

750 kr

15 001 – 20 000 kr

1 000 kr

20 001 – 25 000 kr

1 250 kr

25 001 – 30 000 kr

1 500 kr

Om utestående utnyttjat kreditbelopp inklusive ränta och avgifter understiger lägsta beloppet att betala enligt ovan exempel 250 kr, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor att betala vid förfallodagen.
Kredittagaren kan när som helst betala hela kreditbeloppet till Kreditgivaren utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter.
Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

6. Kreditränta och avgifter

Kredittagaren skall i samband med återbetalning eller delbetalning enligt punkt 5 ovan, betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utnyttjad kredit. Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor eller www.credway.se, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För aktuell effektiv räntan för Krediten hänvisas till www.credway.se. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer.

I samband med återbetalning eller delbetalning är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på www.credway.se. Avgifterna skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att tillämpa eller höja avgifter i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor samt på www.credway.se senast när förändringen träder i kraft.

7. Räntor och avgifter vid bristande betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra krediten dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är f.n. 2,5 % per månad, d.v.s. 30 % per år. Förseningsavgift, f.n. 190 kronor, samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och påverka bl.a. kreditvärdighet, nya uttag mm. Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten eller inkasso tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

8. Kreditens löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom kommunikation och meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är 2 månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut.
Kreditgivaren äger även rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan om Kredittagarens lämnade uppgifter vid ansökan om Kredit eller därefter visar sig felaktiga eller senare händelser motiverar ändrat ställningstagande. Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör Kreditavtalet med omedelbar verkan varvid villkoren i Kreditavtalet i tillämpliga delar skall gälla så länge skuld kvarstår.

9. Betalningsplan och kontoutdrag

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren.

Kredittagaren har även möjlighet att via Mina sidor eller via kontakt med Kreditgivaren få information om aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

10. Autogiro

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro. Kreditgivaren genom Arvato Finance debiterar Kredittagarens konto med lägsta belopp att betala på i månadsavi/faktura aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen.

Har autogiro inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av lägsta belopp.

Kredittagaren medger att betalning av krediten skall ske via autogiro från i ansökan angivet bankkonto till bankgironummer 5120-2810.
Kredittagaren lämnar kreditgivaren fullmakt att hos kontoförande bank kontrollera att Kredittagaren är innehavare till i ansökan angivet bankkonto.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.

Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.

Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

11. Medgivande till autogiro

Jag, i dessa allmänna villkor benämnd Kredittagaren, medger att uttag får göras från mitt bankkonto, enligt villkoren som anges under punkt 10 ovan, på begäran av Kreditgivaren för betalning via autogiro.

12. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen;

b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter;

c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller

d) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtida betalning.

13. Ändring av Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Mina sidor eller på www.credway.se. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft.  Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.  

14. Namn och adressändring

Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra nödvändiga kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister.

15. Behandling av personuppgifter och uppgiftslämnande

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Kreditgivaren. 

Vi tar din integritet på största allvar och gör allt för att skydda dina personuppgifter. För detaljer, se vår integritetspolicy.

16. Överlåtelse av Kreditavtalet

Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet - tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter - utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.

17. Begränsning av Kreditgivarens ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekta skador. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

18. Ångerrätt och reklamation

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren är skyldig att betala kreditränta samt eventuella avgifter från den tidpunkt Kredittagaren fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo.

Reklamation mot fel i finansiell tjänst skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fått kännedom om felet och senast 13 månader efter debiteringsdagen. I annat fall förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. Om utredningen visar att återbetalning ska ske åligger det Kreditgivaren att omedelbart betala tillbaka beloppet till Kredittagaren och i tillämpliga fall återställa den debiterade kreditens saldo till den som skulle ha förelegat om det reklamerade felet aldrig ägt rum.

19. Tvist och klagomål

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av eventuell tvist. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225 800, lämnar avgiftsfri vägledning.  Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

Se tidigare villkor här

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...