Hur mycket vill du låna?

 • Kreditbelopp:
 • Månadsränta:

CREDWAY KREDITSKYDD

Allmänna Villkor

2017-05-26

1 Inledning

Denna försäkring hjälper till att återbetala din kreditskuld vid dödsfall, olycksfall, sjukdom och arbetslöshet. Om du dör återbetalas din kreditskuld (upp till 400.000 kr) och om du drabbas av sjukskrivning på grund av ett olycksfall eller sjukdom, eller av arbetslöshet, kan den ersätta dina månadsbetalningar (upp till 8.000 kr) samt dina försäkringspremier under ett år, allt enligt de förutsättningar som anges i dessa villkor

2 Ordlista – definitioner

Arbetslöshet;arbetslös

betyder att du är utan arbete utan att det är ditt fel. Du måste även ha rätt till ersättning från a-kassa efter att lagstadgad karenstid löpt ut. Din anställning måste ha upphört helt och du får inte längre utföra något arbete mot ersättning, vilket även innebär att arbetslösheten ska vara på heltid.

Arbetsoförmåga

betyder att din arbetsförmåga sätts ned helt på grund av olycksfallsskada eller sjukdom, som leder till hel sjukskrivning och utbetalning av socialförsäkringsersättning. För att bedöma om du har rätt till ersättning kan försäkringsbolaget kräva att du undersöks av en läkare.

Credway

avser Credway, en del av Northmill AB, organisationsnummer 556709-4866.

Egenföretagare

betyder att den försäkrades primära inkomstkälla är en av följande företagsformer

- Enskild näringsidkare, där den försäkrade eller en anhörig är registrerad för F-skatt.

- Aktiebolag eller ekonomisk förening där den försäkrade eller en anhörig tillsammans eller var för sig har minst 50% av rösterna, aktierna eller inflytandet.

- Aktiebolag eller ekonomisk förening där den försäkrade eller en anhörig tillsammans eller var för sig har minst 20% av rösterna, aktierna eller inflytandet och där den försäkrade är VD, vice VD eller styrelseledamot.

- Handelsbolag eller kommanditbolag där den försäkrade eller en anhörig är bolagsman eller komplementär.

Om den försäkrade är anställd i bolaget betraktas hen också som egenföretagare om hen uppfyller definitionen ovan. Med att vara ”anhörig” menas att man har en nära relation med den försäkrade, till exempel den som är [medlem av dennes familj], make/maka eller anhörigs make/maka.

Frivillig gruppförsäkring

betyder en försäkring som den som tillhör en särskild grupp har rätt att ansluta sig till genom egen anmälan.

Fullt arbetsför

betyder att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag och inte är sjukskriven helt eller delvis, får socialförsäkringsersättning eller har vilande sådan ersättning på grund av arbetsoförmåga. Du får inte heller ta emot pågående eller fördröjd livränta på grund av arbetsskada, eller ha lönebidragsanställning av medicinska skäl.

Förmånstagare

Förmånstagare för försäkringen är Credway. Förordnandet är oåterkalleligt.

Försäkrad, du

betyder den person vars intressen, eller på vars liv eller hälsa, försäkringen gäller.

Försäkringsavtal

betyder det avtal som gäller för varje försäkrad persons försäkring och som omfattar ansökan om anslutning till försäkringen, de försäkringsvillkor som gäller vid var tid, det senaste försäkringsbeskedet och de ytterligare bindande reglerna i försäkringsavtalslagen och svensk lag i övrigt.

Försäkringsbelopp

Vid arbetsoförmåga och arbetslöshet utgörs försäkringsbeloppet av det högre av (a) 1/12 av den del av krediten som var utnyttjad den dag som försäkringsfallet inträffade plus 12 månaders ränta på det beloppet och (b) det lägsta belopp som du behöver betala för den skuld du hade vid försäkringsfallet. Försäkringsbeloppet vid arbetsoförmåga och arbetslöshet är dock maximalt 8.000 kr per månad. Vid dödsfall motsvarar försäkringsbeloppet hela den kredit som var utestående dagen för dödsfallet, dock maximalt 400.000 kr.

Försäkringsbesked

betyder ett skriftligt besked som utfärdas så snart en försäkring har meddelats eller ändrats och som innehåller information om vilka försäkringsmoment du har valt, och grundläggande rättigheter och skyldigheter för försäkringen samt viktiga begränsningar av försäkringsskyddet.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för momentet arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, organisationsnummer 516403-1003. Försäkringsgivare för momenten arbetsoförmåga och dödsfall är Maiden Life Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0468. I dessa försäkringsvillkor benämns de tillsammans ”försäkringsgivaren”.

Försäkringstid

betyder den tid under vilken försäkringen är gällande och för vilken du har betalt försäkringspremien.

Gruppföreträdare

betyder den part som har ingått gruppavtalet med försäkringsgivaren. Gruppföreträdare för denna försäkring är Credway.

Gruppavtal

betyder det avtal mellan försäkringsgivaren och gruppföreträdaren (i detta fall Credway) som reglerar vilket försäkringsskydd som gruppen har och som gruppmedlemmarna har möjlighet att ansöka om. Ett giltigt gruppavtal är en förutsättning för att det ska vara möjligt att ingå individuella gruppförsäkringsavtal för denna försäkring.

Gruppmedlem; grupp

Gruppmedlem är den som tillhör en på förhand bestämbar grupp som har rätt att ansöka om försäkring. I detta fall består gruppen av alla som har beviljats en kredit av Credway och som därmed har rätt att ansöka om anslutning till försäkring enligt dessa villkor.

Karens

betyder den 30-dagarsperiod under försäkringstiden som arbetsoförmåga eller arbetslöshet måste pågå innan du har rätt till försäkringsersättning.

Kredit

betyder en så kallad revolverande kontokredit från Credway med rätt för kredittagaren att utnyttja ett visst kreditutrymme.

Kvalificeringstid

betyder den försäkringstid som ska ha förflutit innan du kan kräva ersättning för arbetsoförmåga (30 dagar) eller arbetslöshet (120 dagar).

Olycksfall

betyder en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen vid en identifierbar tid och plats.

Prisbasbelopp

betyder det prisbasbelopp som fastställs varje år enligt lag.

Sjukdom

betyder en försämring av ditt fysiska eller psykiska hälsotillstånd som inträffat under försäkringstiden, som lett till arbetsoförmåga och som inte är en olycksfallsskada, eller en kroppsskada som orsakats frivilligt. Sjukdomen anses ha inträffat den dag som försämringen konstaterats och fastställts av en läkare.

3 Allmänna bestämmelser

3.1 Anslutningskrav

Följande krav behöver vara uppfyllda för att du ska kunna ansluta dig till försäkringen:

- Du har beviljats kredit från Credway,

- Du har fyllt 18 år men inte 64 år,

- Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller

- du är egenföretagare sedan minst 6 månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,

- Du är fullt arbetsför,

- Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov, och

- Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

3.2 Ångerrätt

Efter att du har erhållit försäkringsbeskedet har du rätt att ångra din anslutning till försäkringen inom 30 dagar. Du måste i så fall underrätta Credway eller försäkringsgivaren om detta inom trettiodagarsperioden.

3.3 När tiden för försäkringsgivarens ansvar inleds

Försäkringsgivarens ansvar räknas från dagen efter att din anmälan om att anslutas till försäkringen har mottagits av Credway. Dessutom måste fullständigt ifyllda anmälningshandlingarna ha mottagits, krediten ha gjorts tillgänglig och alla anslutningskrav enligt punkt 2.1 vara uppfyllda.

3.4 Beskattningsinformation

Försäkringen är en kapitalförsäkring enligt inkomstskattelagen, vilket innebär att ersättningen inte beskattas som inkomst och att premier inte är avdragsgilla.

3.5 Förnyelse

Försäkringstiden är en månad och försäkringen förnyas varje månad om försäkringen inte sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren.

3.6 Ändringar i försäkringsavtalet

I samband med förnyelse av försäkringen har försäkringsgivaren rätt att ändra försäkringsvillkoren och även premien. Ingen ändring sker dock under de första tolv månaderna efter anslutningen till försäkringen.

Ändring av försäkringsvillkor och premie görs med 30 dagars skriftligt varsel. Om ändringar i villkoren föranleds av en ändring av lag, förordning eller myndighetsföreskrift har försäkringsgivaren rätt att ändra villkoren under försäkringstiden. En ändring som beror på ändring i lag, förordning eller myndighetsföreskrift kan ske med omedelbar verkan.

3.7 Premie och premiebetalning

Premien beräknas för en månad åt gången och utgör en procentsats av din utestående kredit. Procentsatsen framgår av ditt försäkringsbesked. Premien betalas månadsvis i förskott och faktureras av Credway, som vidarebefordrar den till försäkringsgivaren. Den betalas tillsammans med din månatliga betalning till Credway för din kredit. Försäkringsgivaren får ändra premien. Ändringen får verkan vid den månadsbetalning som infaller minst 14 dagar efter att försäkringsgivaren eller Credway informerade dig om ändringen.

Om premien inte betalas i rätt tid har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter att skriftligt meddelande om uppsägning avsänts, om premien inte betalas inom denna tid.

3.8 Återupplivning

På grund av försäkringens art kan den vid utebliven premiebetalning inte återupplivas. Du kan istället ansöka om att få anslutas till försäkringen igen. I så fall tillämpas en ny kvalificeringstid.

3.9 Upplysningsplikt

Du har en skyldighet enligt lag att i ansökan uppge all information som kan vara av betydelse för att försäkring ska meddelas eller förnyas, samt att lämna fullständiga och korrekta svar på alla frågor som ställs.

3.10 Överlåtelse

Försäkringen kan inte överlåtas eller pantsättas.

3.11 När försäkringen upphör att gälla

Försäkringen upphör att gälla

- den dag din kredit upphör

- den första dagen i månaden efter den dag du fyller 65 år.

- när du går i pension eller börjar ta ut pension och arbetar mindre än 16 timmar per vecka

- om du erhåller livränta eller liknande ersättning

- om försäkringen sägs upp av dig eller av försäkringsgivaren enligt vad som anges nedan.

- om gruppavtalet upphör efter uppsägning av gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren.

- om du flyttar utomlands och/eller upphör att omfattas av svensk socialförsäkring och/eller inte längre är folkbokförd i Sverige.

Du har rätt att närsomhelst säga upp försäkringen till upphörande. Försäkringsgivaren har dock rätt till premie för hela försäkringstiden.

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen till upphörande under försäkringstiden endast på grund av utebliven premiebetalning eller om du har uppgivit felaktig information som har lett till att du har anslutits till försäkringen på felaktiga grunder. Försäkringsgivaren har även rätt att säga upp försäkringen skriftligen med 90 dagars varsel.

Gruppföreträdaren har rätt att säga upp gruppavtalet i enlighet med vad som avtalats med försäkringsgivaren. En sådan uppsägning medför att samtliga försäkringar upphör den dag som anges i uppsägningen, dock tidigast en månad från dagen för uppsägningen.

En uppsägning påverkar inte en pågående skadereglering.

3.12 Efterskydd

På grund av försäkringens art finns det ingen rätt till efterskydd.

3.13 Fortsättningsförsäkring

På grund av försäkringens art finns det ingen rätt till fortsättningsförsäkring.

3.14 Preskription

Om du vill kräva försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste du väcka talan senast tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådan ersättning eller sådant skydd inträdde.

Om du har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges ovan är fristen att väcka talan alltid sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

4 Särskilda bestämmelser om försäkringen

4.1 Syftet med försäkringen

Syftet med försäkringen är att ge den person som fått en kredit ett ekonomiskt skydd som täcker kostnaderna för krediten med upp till 8.000 kr per månad i händelse av arbetsoförmåga, arbetslöshet eller dödsfall.

4.2 Händelser som omfattas av försäkringen

Försäkringen omfattar följande händelser:

- Arbetsoförmåga

- Arbetslöshet

- Dödsfall

(arbetsoförmåga och arbetslöshet definieras i ordlistan)

Försäkringen är en komplett försäkring även om den täcker olika slags händelser, och därför är det inte möjligt att exkludera någon av händelserna från försäkringen.

4.3 Rätt till ersättning

4.3.1 Arbetsoförmåga

Förutsatt att du har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka som har varat minst sex månader, eller är egenföretagare, i Norden, och omfattats av försäkringen i minst 30 dagar (kvalificeringstid) har du rätt till ersättning om du drabbas av arbetsoförmåga. För varje sammanhängande period av arbetsoförmåga betalas ersättning varje månad under maximalt tolv månader.

Ersättning betalas inte under de första 30 dagarna av arbetsoförmåga (karens). För tiden därefter betalas ersättning för varje dag du är arbetsoförmögen med 1/30 av försäkringsbeloppet. Försäkringen ersätter även premien för försäkringen under ersättningsperioden.

Om du börjar arbeta igen men åter blir arbetsoförmögen inom 30 dagar betraktas detta som samma sjukdomsperiod och ingen ny karens tillämpas.

Om du har varit drabbad av arbetsoförmåga under minst 30 dagar och sedan återfår din arbetsförmåga kan du få rätt till ytterligare ersättning efter

- minst 30 sammanhängande dagar om orsaken till den nya arbetsoförmågan är en annan än orsaken till den ursprungliga arbetsoförmågan.

- minst 180 dagar om orsaken till den nya arbetsoförmågan är densamma som orsaken till den ursprungliga arbetsoförmågan.

Detta gäller också om du drabbas av arbetsoförmåga under kvalificeringstiden om 30 dagar från försäkringstidens början. Totalt kan du erhålla ersättning under maximalt 36 månader vid flera perioder av arbetsoförmåga och arbetslöshet.

Om du, under en period då du har rätt till ersättning, gör ett försök att återgå i arbete påverkar detta inte din rätt till försäkringsersättning om försöket pågår under mindre än en månad. Du har dock inte rätt till ersättning under tid då du erhåller lön. Du kan göra maximalt ett försök att återgå i arbete under en ersättningsperiod.

Särskilda undantag

Ersättning lämnas inte för arbetsoförmåga som beror på

- psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion

- smärttillstånd i ryggen som inte kan verifieras genom röntgen eller magnetröntgen

- graviditetsrelaterat tillstånd under graviditet som en specialistläkare bedömer vara en normal graviditet

- konsekvens av en medicinsk behandling som inte är medicinskt motiverad eller inte har påkallats av legitimerad sjukvårdspersonal, såsom plastikkirurgi som inte är rekonstruktiv kirurgi

- sjukdom, lidande, skada eller funktionsnedsättning som förelegat eller gett upphov till symptom inom tolv månader före försäkringstiden, även om en diagnos eller anledning inte kunnat fastställas förrän under försäkringstiden. Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse.

4.3.2 Arbetslöshet

Förutsatt att du uppfyller följande villkor har du rätt till ersättning om du blir arbetslös.

Du måste ha fått meddelande om uppsägning minst 120 dagar efter att försäkringstiden inleddes och arbetslösheten måste ha inletts innan försäkringstiden löpt ut.

Villkoren varierar beroende vilken slags anställning du har haft innan du blev arbetslös: om du har haft en tillsvidareanställning, en tidsbegränsad anställning eller om du har varit egenföretagare.

- För dig som haft en tillsvidareanställning betalas ersättning om du förlorat ditt arbete på grund av övertalighet eller uppsägning, förutsatt att uppsägningen inte berott på misskötsel. Din anställning måste ha omfattat minst 17 timmar per vecka under minst 6 månader, i Norden.

- För dig som haft en tidsbegränsad anställning som har omfattat minst 17 timmar per vecka under minst 6 månader, i Norden, betalas ersättning om din arbetsgivare sagt upp dig före anställningstidens slut, eller inte förlänger din anställning om avsikten från början var att den skulle förlängas, och antingen:

a) Anställningstiden var minst 12 månader och redan förlängts med minst 12 månader eller

b) Du tidigare varit tillsvidareanställd hos samma arbetsgivare.

Ersättning betalas endast om din anställning avslutats i förtid och inte om anställningstiden löpt ut. Ersättning betalas inte längre än till den dag som anställningen skulle ha upphört.

- För dig som är egenföretagare betalas ersättning om du har upphört med din verksamhet på grund av att du inte kunnat få tillräckligt mycket arbete för att möta dina skäliga levnadsomkostnader och har anmält till relevant myndighet att din näringsverksamhet är vilande och/eller att ditt F-skattebevis ska återkallas.

Förutsatt att du uppfyller ovanstående krav för ersättning på grund av arbetslöshet och att du har omfattats av försäkringen i minst 120 dagar (kvalificeringstid) under vilken du inte har blivit uppsagd, har du rätt till ersättning om du drabbas av arbetslöshet. För varje sammanhängande period av arbetslöshet betalas ersättning varje månad under maximalt tolv månader.

Ersättning betalas inte under de första 30 dagarnas arbetslöshet (karens). För tiden därefter betalas ersättning för varje dag du är arbetslös med 1/30 av försäkringsbeloppet. Försäkringen ersätter även premien för försäkringen under ersättningsperioden.

När ersättning redan har betalats för arbetslöshet under minst 30 dagar har du åter rätt till ersättning för arbetslöshet, förutsatt att du har arbetat heltid åtminstone 180 sammanhängande dagar sedan du senast erhöll ersättning på grund av arbetslöshet. Dock tillämpas en ny karens om 30 dagar (se ovan). Detta gäller också om du blir arbetslös under kvalificeringstiden om 30 dagar från försäkringstidens början. Provanställning som övergår till tillsvidareanställning räknas in i de 180 dagar som krävs för återkvalificering.

Ersättning betalas för de dagar som du är arbetslös. Om du får möjlighet att arbeta under din arbetslöshet, avbryts tiden då du erhåller ersättning om arbetet pågår under mer än 30 dagar och försäkringen medger att du återgår i arbete maximalt en gång under en ersättningsperiod.

Om du får föräldrapenning under en period då du erhåller försäkringsersättning för arbetslöshet pausas din rätt till ersättning tills du inte längre får föräldrapenning, men inte längre än 18 månader från dagen då du blev arbetslös. Under den tid då du erhåller föräldrapenning får du ingen försäkringsersättning.

4.3.3 Dödsfall

Vid dödsfall betalas en engångssumma motsvarande den utnyttjade delen av din kredit vid dödsfallet, dock maximalt 400 000 kr.

Särskilda undantag

Ersättning lämnas inte för dödsfall som

- beror på sjukdom, lidande, skada eller funktionsnedsättning som förelegat eller gett upphov till symptom inom 12 månader före försäkringstiden, även om en diagnos eller anledning inte kunnat fastställas förrän under försäkringstiden. Om du inte har behandlats eller haft några symptom under en sammanhängande tid om minst tolv månader omedelbart före försäkringsfallet kan du få ersättning för skada som inte tidigare hade medgett ersättning enligt denna bestämmelse

- är en konsekvens av självskada eller självskada som beror på grov vårdslöshet.

Om den försäkrade begår självmord inom ett år från anslutningen till försäkringen gäller försäkringen om det kan antas att anslutning skett utan tanke på självmordet.

4.4 Hur du begär ersättning

TPA Claims & Admin AB kommer att hantera din skadeanmälan för försäkringsgivarens räkning. Du behöver därför snarast möjligt underrätta TPA Claims & Admin skriftligen med ditt ersättningskrav. Du kan anmäla din skada på www.credway.se eller beställa en skadeanmälningsblankett från Credway per telefon på nummer 08-363 773. Du måste skicka in alla dokument som TPA Claims & Admin begär för försäkringsgivarens räkning, för att kunna bedöma rätten till ersättning. Dokumenten ska skickas på det sätt som anges på webbplatsen alternativt skickas med post till TPA Claims & Admin AB, Södra Gubberogatan 20, 416 63 Göteborg, skador@tpaclaims.se, 031-10 58 83.

5 Begränsning av försäkringsgivarens ansvar

5.1 Oriktig eller ofullständig information

Om du eller någon annan som begär ersättning av försäkringsbolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

5.2 Giltighet utomlands

Livförsäkringen gäller om den försäkrade avlider utanför Norden oavsett vistelsens längd. Försäkringen avseende arbetsoförmåga och arbetslöshet gäller när du vistas utanför Norden under en begränsad tid. Om du flyttar till ett land utanför Norden upphör försäkringen att gälla. Vistelse utanför Norden anses inte avbrytas på grund av tillfälliga besök i Norden för läkarbesök, sjukhusvård, affärsresor, semester eller liknande.

5.3 Framkallande av försäkringsfall

Om du har framkallat försäkringsfall avsiktligen eller genom grov vårdslöshet eller har förvärrat konsekvenserna därav är försäkringsgivaren fri från ansvar.

5.4 Riskfylld verksamhet

Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som inträffat när den försäkrade varit aktiv inom

- motorsport, inklusive träning

- bergsklättring

- boxning på elitnivå

- dykning på mer än 18 meters djup, ensamdykning, dykning under is, i grottor eller i skeppsvrak

- extremsporter, äventyrssport eller expeditioner, eller äventyrsaktiveter i polarregioner eller tropiska områden

- militärflyg, avancerad flygning, flygsport inklusive ballongfärd, motorflygning, segelflygning, fallskärmshoppning, glidfygning eller drakflygning

- som stuntman, luftakrobat eller liknande

- klinisk läkemedelsprövning

- särskilt riskfyllda yrken såsom vakt, soldat, livvakt eller liknande

- verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning, om korrekt utrustning inte har burits

- sportarrangemang för vilket den försäkrade erhållit ersättning överstigande ett prisbasbelopp.

5.5 Grov vårdslöshet

Om din skada föranletts av eller dess följder förvärrats av att du varit grovt vårdslös, till exempel genom påverkan av alkohol, annat berusningsmedel, narkotiska preparat eller dopningspreparat eller genom påverkan av läkemedel, som inte har använts i medicinskt syfte enligt läkares ordination, kan försäkringsersättningen sättas ned helt eller delvis.

Försäkringsersättningen kan också sättas ned helt eller delvis om det måste antas att du företagit en handling eller underlåtit att handla med vetskap om att handlingen eller underlåtenheten att handla innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Har skadan föranletts av eller förvärrats av att du medverkat i eller utfört en brottslig handling, som enligt svensk lag kan leda till fängelse, kan försäkringsersättningen sättas ned helt eller delvis.

5.6 Force majeure

Försäkringsgivaren ansvarar inte för ekonomisk skada som kan uppstå om en analys av försäkringsfallet eller en utbetalning försenas på grund av krig, politisk oro, lag, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden eller annan händelse utanför försäkringsgivarens kontroll och vars följder försäkringsgivaren inte rimligtvis kunna förutse eller förhindra.

5.7 Deltagande i krig eller vistelse utomlands vid krig eller politisk oro

Försäkringen gäller inte när den försäkrade reser till ett land eller område till vilket Utrikesdepartementet avråder från att resa. Försäkringen gäller inte heller för försäkringsfall som uppkommer inom ett år från en sådan resa eller vistelse och som kan anses vara en följd av krig eller oroligheter.

Om krig eller oroligheter bryter ut i ett område där den försäkrade befinner sig gäller försäkringen under den första månaden, om den försäkrade inte frivilligt deltar i kriget eller oroligheterna.

5.8 Krig i Sverige

Om ​​krig utbryter i Sverige gäller särskild lag för vissa försäkringsfall, vilket bland annat innebär att tilläggspremie (krigspremie) kan tas ut. 

6 Om vi inte kommer överens

Om du är missnöjd med ett beslut ska du i första hand vända dig till Säkravård och begära omprövning. Om du efter sådan omprövning inte är nöjd kan du skicka ett klagomål till försäkringsgivaren:

Customer Complaints Officer

Maiden Life & General
Klarabergsviadukten 70
Box 70396
107 24 Stockholm
Sverige

E-post: customer.relations@maideniis.com

Om du fortfarande inte skulle vara nöjd efter kontakt med försäkringsgivaren finns flera möjligheter att få fallet omprövat.

 • Försäkringsgivarens prövningsnämnd

Ett slutligt beslut i ett försäkringsärende kan gås igenom av försäkringsgivarens prövningsnämnd. Nämnden består av en oberoende expert med mångårig erfarenhet från personförsäkringsområdet, en kvalificerad jurist och försäkringsgivarens skadechef och riskbedömningschef. 

 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan även vända dig till ARN för att få ditt fall prövat. Nämnden prövar inte ärenden om belopp under 2000 kr eller medicinska bedömningar. Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

 • Personskadenämnden (PFN)

PFN prövar medicinska frågor där det behövs utlåtande från en läkare. Adress: Personskadenämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm.

 • Konsumenternas försäkringsbyrå

Allmän information och råd om försäkringsfrågor kan erhållas från: Konsumenternas försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm.

 • Kommunernas konsumentvägledning

Varje kommun har en konsumentvägledning som hjälper konsumenter med allmän information och råd.

 • Alternativ tvistlösning

Du kan även använda ec.europa.eu/consumers/odr avseende tvistlösning.

 • Domstol

Tvister om försäkringsavtal kan prövas av allmän domstol.

 • Ombud

Ombudskostnad ersätts inte genom försäkringen.

 • Lagval och språk

För försäkringsvillkoren gäller svensk rätt. Försäkringsbeskedet och villkoren är på svenska. Skaderegleringsärenden kommer att hanteras på svenska.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...