Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Månadsränta:

Kreditskydd

För- och efterköpsinformation

Det är viktigt att du tar del av denna information. Detta är information som du har rätt till enligt lag. Om du erhåller den med e-post eller online så skriv ut informationen eller spara den på din dator.

Credway (Northmill AB) Kreditskydd är en frivillig gruppförsäkring som kan ersätta det månatliga beloppet för en kredit (ränta, amortering och ev avgifter) vid sjukskrivning, arbetslöshet eller dödsfall på grund av olycksfall eller sjukdom.

För- och efterköpsinformation finns även på hemsidan www.credway.se. För- och efterköpsinformation är endast en kortfattad beskrivning av villkoret för Credway (Northmill AB) Kreditskydd. Fullständiga villkor, där hela omfattningen och alla begräsningar samt undantag finns på www.credway.se eller kan erhållas från Credway (Northmill AB).

Vem kan anslutas till försäkringen?

  • du har beviljats en kredit från Credway (Northmill AB)
  • du har fyllt 18 år men inte 64 år
  • vid ansökningstillfället har du varit fast anställd sedan minst 6 månader i följd med en arbetstid på minst 17 timmar per vecka, eller
  • du är egenföretagare och tillhör en erkänd arbetslöshetskassa
  • du är fullt kapabel att arbeta
  • du är bosatt och folkbokförd i Sverige samt registrerad hos försäkringskassan och vid ansökningstillfället är du inte medveten om någon förestående uppsägning

Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara uppfyllda annars kan rätten till försäkringsersättning sättas ner helt eller delvis och försäkringen sägas upp.

Vad täcker försäkringen?

Du skall läsa villkoret för att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll.

Sjukskrivning

Vid hel sjukskrivning (100%) från en anställning med en arbetstid om minst 17 timmar/veckan kan ersättning lämnas från försäkringen. Ersättning lämnas med upp till det försäkrade månadsbeloppet, max 8000 kr/månad, i upp till 12 månader.

Vid ofrivillig arbetslöshet

Vid hel ofrivillig arbetslöshet från en anställning med en arbetstid om minst 17 timmar/veckan kan ersättning lämnas från försäkringen. Ersättning lämnas med upp till det försäkrade månadsbeloppet, max 8000 kr/månad, i upp till 12 månader.

Vid dödsfall

Vid dödsfall utgör försäkringsbeloppet den aktuella skulden på krediten hos Credway (Northmill AB) vid tidpunkten för dödsfallet, dock inte mer än 400 000 kronor.

För egenföretagare gäller att du skall vara ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa.

Förmånstagare till försäkringen är Credway (Northmill AB).

Viktiga undantag och begränsningar

Du skall läsa villkoret för att få en fullständig beskrivning av alla begräsningar och undantag. Nedan är exempel på några viktiga begränsningar och undantag.

Försäkringen har en karens om 30 dagar. Det innebär att försäkringen kan lämna ersättning tidigast från den andra månaden du är arbetslös eller sjukskriven.

Hel sjukskrivning

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst tolv månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

Ofrivillig arbetslöshet

Försäkringen beviljar inte ersättning för deltidsarbetslöshet eller arbetslöshet till följd av ett tidsbegränsat kontrakt, provanställning, projektanställning eller säsongsarbete. Ersättningen betalas inte heller ut vid arbetslöshet på grund av uppsägning av personliga skäl eller arbetslöshet på grund av egen uppsägning.

Dödsfall

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av dödsfall på grund av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft. Om du däremot har varit helt fri från behandling och symptom för en sammanhängande period av minst 24 månader omedelbart före ersättningsanspråket, beviljas ersättning för skada som tidigare inte skulle ha lett till ersättning enligt symptomklausulen.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringspremien uppgår till 0,64 % av din utestående skuld. Debitering sker månatligen i förskott och faktureras av Credway (Northmill AB) i egenskap av gruppföreträdare..

Försäkringsperiod

Försäkringsavtalet gäller från det startdatum som framgår av ditt försäkringsbesked under förutsättning att du uppfyller kraven för försäkringen och att premien betalas på förfallodagen. Försäkringen gäller därefter under en månad i taget och förnyas varje månad vid betalning av försäkringspremien om försäkringsavtalet inte sägs upp eller upphör på annan grund enligt villkoret.

Så ansluter du dig till försäkringen

Vill du teckna dig för Kreditskydd, höja försäkringsbelopp, sänka försäkringsbelopp eller på annat sätt ändra din försäkring skall du kontakta Credway (Northmill AB).

Försäkringsgivare och andra företrädare

- Försäkringsgivaren i händelse av arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, registrerade i Sverige 516403-1003. 

-Försäkringsgivaren för livförsäkring och arbetsoförmåga är Maiden Life Försäkrings AB, registrerade i Sverige 516406-0468. 

-Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen.

-Förmånstagaren för försäkringen är Credway (Northmill AB). 

-Gruppföreträdare som har ingått ett gruppförsäkringsavtal med försäkringsgivaren, i detta fall Credway (Northmill AB).

Information om distansavtal och försäkringsförmedling

Förutom denna information har du även rätt till information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) och Lag om försäkringsförmedling.

Distansavtalslagen ger dig som konsument rätt till viss information innan du ingår avtal på distans. Att ingå avtal på distans innebär t ex att du har köpt din finansiella tjänst eller produkt via internet, e-post eller vanligt post, utan att fysiskt träffa den som säljer tjänsten/produkten. Du har även rätt till information enligt Lag om försäkringsförmedling i samband med förmedling av denna frivilliga gruppförsäkring.

Information enligt Distansavtalslagen och Lag om försäkringsförmedling lämnas i samband med förmedlingen.Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...